KORISNI LINKOVI

HBOR (Hrvatska banka za obnovu i razvitak)

HAMAG (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije)

MINPO (Ministarstvo poduzetništva i obrta)

MRRFEU (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)

SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje)

HGK (Hrvatska gospodarska komora)

HOK (Hrvatska obrtnička komora)

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development)

EU FONDOVI

Hrvatska je od 01.07.2013. godine je članica EU. Najvažniji učinak ulaska u Europsku uniju s gospodarskog i razvojnog aspekta biti će mogućnost financiranja razvojnih projekata sredstvima iz EU fondova. Iskustva zemalja članica na razini države i jedinica regionalne i lokalne samouprave, ali i privatnog sektora pokazuju kako se najveći dio razvojnih projekata financira (dijelom ili u potpunosti) sredstvima iz fondova.

 

Prema razvojnoj strategiji EU "Europe 2020", a u svrhu koje su osigurana sredstva za razdoblje od 2014. do 2020. godine, RH i njenim građanima na raspolaganju će biti 11,7 milijardi eura. 

Navedena strategija se temelji na pametnom, održivom i uključivom rastu te su njome definirani prioriteti i ciljevi djelovanja ekonomskih politika. Sredstva koja će biti u funkciji izvršenja te nove kohezijske politike EU osigurana su kroz sljedeće fondove:

  • CF - Kohezijski fond
  • ERDF - Europski fond za regionalni razvoj
  • EARDF -  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
  • EMFF - Europski fond za pomorstvo i ribarstvo
  • ESF - Europski socijalni fond

 

iDEO PLAN Vam nudi usluge izrade projektnih prijedloga za navedene EU fondove.

Nudimo Vam i usluge savjetovanja pri odabiru optimalne mjere na koju će se izvršiti apliciranje, usluge savjetovanja pri provedbi projekta te sa našim partnerima usluge edukacije za pripremu i provedbu projekata.